cover_dabrowski

Date of release: 2 lipca 2013

Media: CD

Price: 38 PLN

A promotional video:  http://youtu.be/e9zh1zL3SiE

buy it
Tomasz Dąbrowski
Tomasz Dąbrowski
 1. SONG 8
 2. SONG 4
 3. SONG 1 (GRAYISH)
 4. SONG 7
 5. SONG 6 (STEPS)
 6. SONG 9 (INVITED TO LINGER)
 7. SONG 3
 8. SONG 5
 9. SONG 10 (PANICKY LOOK)
 10. SONG 2

Tomasz Dąbrowski – trumpet
Tyshawn Sorey – drums

This album has resulted from an encounter which took place in 2011 in Sopot during a workshop conducted by Tyshawn Sorey on behalf of the School of Improvisational Music. The New York-based SIM has influenced contemporary jazz in a way the AACM of Chicago once did, or Coleman’s M-Base, or more recently – the British F-IRE Collective. Sorey not only collaborates with SIM and other American academies as a music teacher, but has also received many awards as a contemporary music composer. The listening public all over the world, however, know him primarily as one of the most interesting drummers in the young generation of today’s America – a drummer with a unique, utterly individual sound. Despite his young age (32), this sound has earned Sorey international renown; the accomplishment is grand as in jazz circles it takes a true personality to deserve appreciation, especially of other musicians. Dąbrowski, too, is young (28); he graduated from the Academy of Music in Odense, Denmark, only several years ago. Nonetheless, he has more than 10 albums to his credit already,including a few significant ones recorded with his Polish and Scandinavian colleagues from the Odense academy. Last but not least, he released his own Tom Trio album in 2012, which was ranked high in musical listings of the best Polish jazz albums of the year; Dąbrowski himself was nominated for the Fryderyki 2013 Award in the category of best jazz debut.
After all those recordings in trios, quartets and quintets, it was inevitable for Dąbrowski, I think, to perform in a duo with a drummer. By a stroke of luck, he found the right partner at the workshop in Sopot. (Maciej Nowotny)

Reviews


 1. Attn Magazine
 2. http://www.attnmagazine.co.uk/music/7126

 3. Piotr Bielawski w blogu – Na temat – Dąbrowski Sorey Duo – życzę każdemu takich rozmów, choćby czasami
 4. http://piotrbielawski.natemat.pl/75669,dabrowski-sorey-duo-zycze-kazdemu-takich-rozmow-chocby-czasami

 5. The New York City Jazz Record reviews – Ken Waxman. Recenzja płyty “STEPS” Dąbrowski Sorey Duo (SKAN)
 6. Stef Gijssels – Polish Jazz blog
 7. http://polish-jazz.blogspot.com/2014/01/dabrowskisorey-duo-steps-2013.html

 8. http://dobramuza.zagan.pl/steps-od-dabrowski-sorey-duo/
 9. Marek Lubner – blog
 10. http://soundsgreen.blogspot.com/2013/09/dabrowski-sorey-duo-steps.html

 11. http://rateyourmusic.com/release/album/dabrowski_sorey_duo/steps/
 12. EyalHareuveni – AllAbout Jazz
 13. http://www.allaboutjazz.com/php/article.php?id=45573#.Uuqx8yLxL3g

??

Your E-cart


add more CDs to your e-cart

Summary

total payment
Quantity Europe,
Russia,
Israel
North America,
Africa
South America,
Asia
Australia
up to 2 releases 25 PLN 29 PLN 33 PLN 35 PLN
up to 4 releases 31 PLN 35 PLN 43 PLN 49 PLN
up to 8 releases 47 PLN 58 PLN 69 PLN 90 PLN
more than 8 releases 90 PLN 106 PLN 130 PLN 186 PLN

Please check Yahoo Currency Converter for shipping costs outside Poland
The order will be processed after the payment, including shipping charge, is booked, within 3-4 business days.

I have read and accepted the Regulations
REGULAMIN WIELKIEJ LETNIEJ PROMOCJI P?YT WYDAWNICTWA FOR TUNE
 1. Organizator
 2. Organizatorem Promocji ? podmiotem urz?dzaj?cym Promocj? jest FOR TUNE Sp. z o.o. z siedzib? w Warszawie, 02-765 przy Al. Wilanowskiej 89 lok. 57,wpisan? do rejestru przedsi?biorcw prowadzonego przez S?d Rejonowy dla Miasta St. Warszawy w Warszawie, XII Wydzia? Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego pod numerem KRS0000407065.

 3. Zakres przedmiotowy Promocji
 4. Promocja dotyczy sprzeda?y p?yt CD z katalogu For Tune oferowanych na stronie www.for-tune.pl

 5. Warunki przyst?pienia i uczestnictwa w Promocji
 6. W Promocji mo?e wzi?? udzia? ka?da osoba fizyczna, ktra odwiedzi stron? www.for-tune.pl i skorzysta z oferty promocyjnej

 7. Czas trwania Promocji
 8. Promocja obowi?zuje do dnia 31 sierpnia 2014 roku

 9. Zasady Promocji
  1. Osoba chc?ca skorzysta? z oferty promocyjnej musi po wej?ciu na stron? WWW.FOR-TUNE.PL do zak?adki KATALOG/SKLEP zamwi? jeden z albumw CD/DVD Power of the Horns - Alaman, Bester Quartet - Krakoff, Marcin Masecki - Scarlatti, Orange The Juice? The Drug of Choise(p?yta Orange the Juice b?dzie dost?pna w ofercie od 4 sierpnia 2014)
  2. Je?li w ramach tej samej transakcji uczestnik promocji zamwi rwnie? jedn? z dost?pnych w ofercie p?yt CD, to na jej zakup otrzyma20% rabatu
  3. Za zakup,podczas tej samej transakcji, drugiej p?yty CD uczestnik promocji otrzyma na jej zakup30% rabatu i dodatkowo kartonowy box na trzy p?yty
  4. Za zakup, podczas tej samej transakcji, trzeciej p?yty CD uczestnik promocji otrzyma na jej zakup 40% rabatu
  5. Za zakup, podczas tej samej transakcji, czwartej p?yty CD uczestnik promocji otrzyma na jej zakup 50% rabatu
  6. Za zakup, podczas tej samej transakcji, pi?tej p?yty CD uczestnik promocji otrzyma na jej zakup 60% rabatu
  7. Za zakup, podczas tej samej transakcji, szstej p?yty CD uczestnik promocji otrzyma na jej zakup 70% rabatu
  8. Za zakup, podczas tej samej transakcji, sidmej p?yty CD uczestnik promocji otrzyma na jej zakup 80% rabatu
  9. Za zakup, podczas tej samej transakcji, smej p?yty CD uczestnik promocji otrzyma na jej zakup 90% rabatu
  10. Za zakup, podczas tej samej transakcji, dziewi?tej p?yty CD uczestnik promocji zap?aci za ni? 1 PLN
  11. Za zakup w czasie tej samej transakcji ka?dej kolejnej p?yty uczestnik promocji b?dzie musia? zap?aci? pe?n? cen?.
  12. Rabaty nie s? udzielane na albumy CD/DVD: Power of the Horns - Alaman, Bester Quartet - Krakoff, Marcin Masecki - Scarlatti, Orange The Juice ? The Drug of Choise, oraz na album 2CD ? Piotr Damasiewicz Project ? Imprographic. Zakup jednego z wymienionych produktw podczas transakcji promocyjnej powoduje anulowanie dotychczasowych rabatw.
  13. Promocja dotyczy tylko transakcji dokonywanej jednorazowo.
  14. Do ceny ko?cowej transakcji b?dzie doliczona op?ata za wysy?k?. Informacja o kosztach wysy?ki jest dost?pna na stronie www.for-tune.pl
 10. VI. Postanowienia ko?cowe
  1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem okre?laj?cym szczeg?owe zasady Promocji.
  2. Promocja nie ??czy si? z innymi promocjami, ktrych organizatorem jest For Tune Sp. z o.o.
  3. Ka?da promocja organizowana przez For Tune Sp. z o.o.stanowi odr?bn? ofert?, ktrej zasady okre?la odr?bnyregulamin.
  4. W przypadku odwo?ania Promocji, For Tune Sp. z o.o. poinformuje o tym fakcie za pomoc? komunikatu na stronie internetowej podadresem www.for-tune.pl
  5. Szczeg?owe zasady korzystania ze sklepu na stornie www.for-tune.pl, w tym zasady p?atno?ci i kosztw przesy?ki okre?la Regulamin Sklepu dost?pny na stronie www.for-tune.pl
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.for-tune.pl
 1. Definicje
 2. U?yte w Regulaminie poj?cia oznaczaj?:
  1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie b?d?c? osob? prawn?, ktrej przepisy szczeglne przyznaj? zdolno?? prawn?, ktra dokonuje Zamwienia w ramach Sklepu;
  2. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  3. Regulamin - niniejszy Regulamin ?wiadczenia us?ug drog? elektroniczn? w ramach sklepu internetowego For Tune
  4. Sklep internetowy (Sklep) - serwis internetowy dost?pny pod www.for-tune.pl za po?rednictwem ktrego Klient mo?e w szczeglno?ci sk?ada? Zamwienia;
  5. Towar - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
  6. Umowa sprzeda?y - umowa sprzeda?y Towarw w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomi?dzy [podmiotem prowadz?cym sklep internetowy] a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
  7. Ustawa o szczeglnych warunkach sprzeda?y konsumenckiej - ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczeglnych warunkach sprzeda?y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
  8. Ustawa o ?wiadczeniu us?ug drog? elektroniczn? - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o ?wiadczeniu us?ug drog? elektroniczn? (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  9. Zamwienie - o?wiadczenie woli Klienta, zmierzaj?ce bezpo?rednio do zawarcia Umowy sprzeda?y, okre?laj?ce w szczeglno?ci rodzaj i liczb? Towaru.
 3. Postanowienia oglne
  1. Niniejszy Regulamin okre?la zasady korzystania ze sklepu internetowego dost?pnego pod www.for-tune.pl.
  2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o ktrym mowa w art. 8 Ustawy o ?wiadczeniu us?ug drog? elektroniczn?.
  3. Sklep internetowy, dzia?aj?cy pod www.for-tune.pl, prowadzony jest przez For Tune sp. z o.o.
  4. Niniejszy Regulamin okre?la w szczeglno?ci:
   1. warunki i zasady sk?adania drog? elektroniczn? Zamwie? w ramach sklepu internetowego;
   2. zasady zawierania Umw sprzeda?y z wykorzystaniem us?ug ?wiadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
  5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we w?asnym zakresie uzyska? dost?p do stanowiska komputerowego lub urz?dzenia ko?cowego, z dost?pem do Internetu.
  6. Zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami prawa [prowadz?cy Sklep] zastrzega sobie mo?liwo?? ograniczenia ?wiadczenia us?ug za po?rednictwem Sklepu internetowego do osb, ktre uko?czy?y wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostan? o powy?szym powiadomieni.
  7. Klienci mog? uzyska? dost?p do niniejszego Regulaminu w ka?dym czasie za po?rednictwem odsy?acza zamieszczonego na stronie g?wnej serwisu [adres internetowy] oraz pobra? go i sporz?dzi? jego wydruk.
  8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczeglno?ci ich opisy, parametry techniczne i u?ytkowe oraz ceny, stanowi? zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 4. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
  1. Warunkiem rozpocz?cia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
  2. Rejestracja nast?puje poprzez wype?nienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udost?pnianego na jednej ze stron Sklepu.
  3. Warunkiem rejestracji jest wyra?enie zgody na tre?? Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowi?zkowe (imi? i nazwisko i adres kupuj?cego).
  4. For Tune sp. z o.o. mo?e pozbawi? Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak rwnie? mo?e ograniczy? jego dost?p do cz??ci lub ca?o?ci zasobw Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczeglno?ci, gdy Klient:
   1. poda? w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawd?, niedok?adne lub nieaktualne, wprowadzaj?ce w b??d lub naruszaj?ce prawa osb trzecich,
   2. dopu?ci? si? za po?rednictwem sklepu internetowego naruszenia dbr osobistych osb trzecich, w szczeglno?ci dbr osobistych innych klientw sklepu internetowego,
   3. dopu?ci si? innych zachowa?, ktre zostan? uznane przez For Tune sp. z o.o. za zachowania niezgodne z obowi?zuj?cymi przepisami prawa lub oglnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godz?ce w dobre imi? For Tune sp. z o.o.
  5. Osoba, ktra zosta?a pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie mo?e dokona? powtrnej rejestracji bez uprzedniej zgody For Tune sp. z o.o.
  6. W celu zapewnienia bezpiecze?stwa przekazu komunikatw i danych w zwi?zku ze ?wiadczonymi w ramach Witryny us?ugami, Sklep internetowy podejmuje ?rodki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagro?enia bezpiecze?stwa ?wiadczonych us?ug, w szczeglno?ci ?rodki s?u??ce zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesy?anych w Internecie.
  7. Klient zobowi?zany jest w szczeglno?ci do:
   1. niedostarczania i nieprzekazywania tre?ci zabronionych przez przepisy prawa, np. tre?ci propaguj?cych przemoc, znies?awiaj?cych lub naruszaj?cych dobra osobiste i inne prawa osb trzecich,
   2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposb nie zak?caj?cy jego funkcjonowania, w szczeglno?ci poprzez u?ycie okre?lonego oprogramowania lub urz?dze?,
   3. niepodejmowania dzia?a? takich jak: rozsy?anie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamwionej informacji handlowej (spam),
   4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposb nieuci??liwy dla innych klientw oraz dla For Tune sp. z o.o.
   5. korzystania z wszelkich tre?ci zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie w?asnego u?ytku osobistego,
   6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposb zgodny z przepisami obowi?zuj?cego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a tak?e z oglnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 5. Procedura zawarcia Umowy sprzeda?y
  1. W celu zawarcia Umowy sprzeda?y za po?rednictwem Sklepu internetowego nale?y wej?? na stron? internetow? www.for-tune.pl, dokona? wyboru oferowanego wydawnictwa podejmuj?c kolejne czynno?ci techniczne w oparciu o wy?wietlane Klientowi komunikaty oraz informacje dost?pne na stronie.
  2. Wybr zamawianych Towarw przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
  3. W trakcie sk?adania Zamwienia - do momentu naci?ni?cia przycisku „prze?lij zamwienie" - Klient ma mo?liwo?? modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu nale?y kierowa? si? wy?wietlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dost?pnymi na stronie.
  4. Po podaniu przez Klienta korzystaj?cego ze Sklepu internetowego wszystkich niezb?dnych danych, wy?wietlone zostanie podsumowanie z?o?onego Zamwienia. Podsumowanie z?o?onego Zamwienia b?dzie zawiera? informacje dotycz?ce:
   1. przedmiotu zamwienia,
   2. jednostkowej oraz ??cznej ceny zamawianych produktw.
  5. W celu wys?ania Zamwienia konieczne jest dokonanie akceptacji tre?ci Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowi?zkowe oraz naci?ni?cie przycisku „prze?lij zamwienie".
  6. Wys?anie przez Klienta Zamwienia stanowi o?wiadczenie woli zawarcia z For Tune sp. z o.o. Umowy sprzeda?y, zgodnie z tre?ci? Regulaminu.
  7. Po z?o?eniu Zamwienia, Klient otrzymuje wiadomo?? e-mail z zawieraj?c? ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementw Zamwienia, w tym informacje o konieczno?ci uiszczenia op?aty za przesy?k? pocztow?.
  8. Umow? traktuje si? za zawart? z momentem otrzymania przez Klientawiadomo?ci e-mail, o ktrej mowa powy?ej.
  9. Umowa sprzeda?y zawierana jest w j?zyku polskim, o tre?ci zgodnej z Regulaminem.
 6. Ceny i metody p?atno?ci
  1. Ceny Towarw podawane s? w z?otych polskich i zawieraj? wszystkie sk?adniki, w tym podatek VAT (z wyr?nieniem wysoko?ci stawki)
  2. Klient uiszcza op?at? przelewem na numer konta bankowego 39 1090 2503 0000 0001 2118 5431
  3. Przy jednorazowym zamwieniu rwnym lub wy?szym od kwoty 200 PLN przesy?ka dostarczana jest na koszt For Tune sp. z o.o.
 7. Dostawa
  1. Dostawa Towarw odbywa si? pod adres wskazany przez Klienta w trakcie sk?adania Zamwienia.
  2. Dostawa zamwionych Towarw odbywa si? przesy?ka pocztow?.
  3. Termin realizacji dostawy wynosi od 3 do 7 dni roboczych licz?c od dnia wp?yni?cia na konto For Tune przelewu wykonanego przez Klienta.
  4. Klienci mog? uzyska? dost?p do niniejszego Regulaminu w ka?dym czasie za po?rednictwem odsy?acza zamieszczonego na stronie g?wnej serwisu www.for-tune.pl oraz pobra? go i sporz?dzi? jego wydruk.
  5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udost?pnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowie? Umowy sprzeda?y Towarw nast?puje poprzez przes?anie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez do??czenie do przesy?ki zawieraj?cej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamwienia oraz paragonu fiskalnego.
 8. Uprawnienie do odst?pienia od umowy
  1. Klientowi, b?d?cemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przys?uguje - na podstawie przepisw prawa - prawo do odst?pienia od umowy zawartej na odleg?o??, bez podania przyczyny, sk?adaj?c stosowne o?wiadczenie na pi?mie, w terminie 10 dni i wysy?aj?c je na adres For Tune sp. z o.o. podany w niniejszym Regulaminie.
  2. Termin 10-dniowy liczy si? od dnia, w ktrym nast?pi?o dostarczenie Towaru
  3. Prawo do odst?pienia od umowy przez konsumenta jest wy??czone w przypadku nagra? muzycznych i audiowizualnych oraz programw komputerowych zapisanych na informatycznych no?nikach danych po usuni?ciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
  4. W przypadku odst?pienia od umowy zawartej na odleg?o??, umowa jest uwa?ana za niezawart?. To, co strony ?wiadczy?y, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba ?e zmiana by?a konieczna w granicach zwyk?ego zarz?du. Zwrot powinien nast?pi? niezw?ocznie, nie p?niej ni? w terminie 14 dni. Zakupiony towaru nale?y zwrci? na poni?szy adres: 04-174 Warszawa, ul. Tarnowiecka 7 m.3.
  5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zosta? opakowany w odpowiedni sposb, zapewniaj?cy brak uszkodze? przesy?ki w trakcie transportu.
  6. Koszt opakowania i odes?ania towaru ponosi Klient.
 9. Reklamacje dotycz?ce Towarw
  1. For-Tune sp z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta b?d?cego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodno?? z Umow? sprzeda?y Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie okre?lonym Ustaw? o szczeglnych warunkach sprzeda?y konsumenckiej.
  2. Reklamacje, wynikaj?ce z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, nale?y kierowa? na adres sklep@for-tune.pl. For Tune sp. z o.o. zobowi?zuje si? do rozpatrzenia ka?dej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie by?o mo?liwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 10. Reklamacje w zakresie ?wiadczenia us?ug drog? elektroniczn?
  1. For Tune sp z o.o. podejmuje dzia?ania w celu zapewnienia w pe?ni poprawnego dzia?ania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowi?zuje si? usun?? w rozs?dnym terminie wszelkie nieprawid?owo?ci zg?oszone przez Klientw.
  2. Klient zobowi?zany jest niezw?ocznie powiadomi? For Tune sp z o.o. o wszelkich nieprawid?owo?ciach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
  3. Nieprawid?owo?ci zwi?zane z funkcjonowaniem Sklepu Klient mo?e zg?asza? pisemnie na adres: 04-174 Warszawa, ul. Tarnowiecka 7 m.3, mailowo pod adres sklep@for-tune.pl lub przy u?yciu formularza kontaktowego.
  4. W reklamacji Klient powinien poda? swoje imi? i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i dat? wyst?pienia nieprawid?owo?ci zwi?zanej z funkcjonowaniem Sklepu.
  5. For Tune sp z o.o. zobowi?zuje si? do rozpatrzenia ka?dej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie by?o mo?liwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 11. Postanowienia ko?cowe
  1. Rozstrzyganie ewentualnych sporw powsta?ych pomi?dzy For Tune sp z o.o. a Klientem, ktry jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane s?dom w?a?ciwym zgodnie z postanowieniami w?a?ciwych przepisw Kodeksu post?powania cywilnego.
  2. Rozstrzyganie ewentualnych sporw powsta?ych pomi?dzy For Tune sp z o.o a Klientem, ktry nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane s?dowi w?a?ciwemu ze wzgl?du na siedzib? For Tune sp z o.o.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj? zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o ?wiadczeniu us?ug drog? elektroniczn? oraz inne w?a?ciwe przepisy prawa polskiego.